Alternatívne riešenie sporov

Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARSS“) sa do nášho právneho poriadku v plnej miere prebrala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ zo dňa 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie Európskeho spoločenstva č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (ďalej len „smernica“) a implementovalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie Európskeho spoločenstva č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (ďalej len „nariadenie“).

Prijatím ZoARSS sa zaviedli nové pravidlá alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, čo si vyžiadalo zmenu zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších predpisov v zmysle, ktorého je  predávajúci povinný informovať spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, t.j. predtým než spotrebiteľ odošle objednávku zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených ZoARSS. Rovnakú povinnosť má predávajúci podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom ZoARSS je prispieť k vysokej právnej istote spotrebiteľov, ale aj predávajúcich, a to zavedením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu (ďalej len „ARS“) medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou. Do pôsobnosti ZoARSS patria výlučne spotrebiteľské spory, predmetný zákon sa nevzťahuje na (1) spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi, (2) komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu, (3) spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu, (4) spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne, (5) spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a (6) spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou.

V rámci ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť sa príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k procesu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Subjekt návrh po doručení preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne. K odmietnutiu pristúpi subjekt ARS na základe okolností kedy, (1) spotrebiteľ podá neúplnú žiadosť, (2) subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, (3) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, (4) vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, (5) vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii, (6) ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh. Okrem toho môže subjekt ARS návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný spotrebiteľa informovať.

ARS začína doručením úplného návrhu. Subjekt ARS po začatí konania kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť. Ako uvádza dôvodová správa k samotnému zneniu zákona subjekt ARS by mal vyvíjať všetko úsilie, aby došlo k zmierlivému ukončeniu sporu, a to hľadaním kompromisu medzi vôľou spotrebiteľa a predávajúceho s ohľadom na oprávnené záujmy oboch zúčastnených strán. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom ARS je najmä nájsť určité kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody (ďalej len „dohoda“) a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov konania (ARS je bezodplatné alebo spoplatnené najviac sumou 5,– EUR vrátane DPH). Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok ARS je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok ARS vo forme uzavretia dohody a subjekt ARS nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím predávajúceho boli porušené práva spotrebiteľa, ukončí vedenie ARS vydaním odôvodneného stanoviska. Voči odôvodnenému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok a pre jeho informatívny charakter je nepreskúmateľné súdom. Napriek nezáväznej povahe sa odôvodnené stanovisko môže sa stať významnou oporou pre spotrebiteľa, v prípade, že sa rozhodne domáhať svojich nárokov súdnou cestou.

odloženiu návrhu dochádza vtedy, ak nastali okolnosti, ktoré predstavujú zásadnú prekážku v konaní, a to v prípade, ak (1) začal vo veci konať skôr konať iný orgán, (2) vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom, (3) strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť, (4) spotrebiteľ sa rozhodol ukončiť svoju účasť na ARS, (5) vec nie je možné postúpiť inému subjektu ARS z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením ARS v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním ARS týmito osobami.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Základné informácie

Názov subjektu:

Sídlo:

Dátum zápisu do zoznamu ARS:

Druhy sporov, ktoré subjekt ARS rieši:

Osoby poverené riešiť spory:

Slovenská banková asociácia

Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, IČO 30 813 182

7. 4. 2016

a. spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb (§ 2 ods. (3) Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov); to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „spory z platobných služieb“),

b. spory vyplývajúce z bankových obchodov podľa § 5 písm. i) Zákona o bankách medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a spotrebiteľmi (ďalej len „spory z bankových obchodov“),

c. spory súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „leasingové spory“).

JUDr. Sylvia Ďatelinková, Dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená

JUDr. Mária Brezovská, Dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená