O nás

Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“) je v oblasti ochrany spotrebiteľa subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“).

Vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavky finančného trhu a rastúce povedomie spotrebiteľov sa SBA rozhodla umožniť spotrebiteľom riešiť spotrebiteľské spory, ktoré vznikli pri poskytovaní platobných služieb, vrátane sporov súvisiacich s presunom platobného účtu a sporov vyplývajúcich z bankových obchodov prostredníctvom Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) zriadeného na tento účel.

Okrem toho je Inštitút ARS SBA s účinnosťou od 01.06.2019 oprávnený na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo.

Na inštitút ARS SBA sa môže obrátiť spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že banka a pobočka zahraničnej banky alebo poskytovateľ platobných služieb  (ďalej len „poskytovateľ platobných služieb“) pri poskytovaní bankových služieb a produktov poškodili jeho záujmy a neuskutočnili nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľa a taktiež spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že člen Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „člen ALS SR“) (banka, poskytovateľ platobných služieb a člen ALS SR ďalej spolu ako „finančná inštitúcia“) pri poskytovaní spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch poškodil jeho záujmy a neuskutočnil nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa na účely ARS rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§ 2 ods. (1) Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania (napr. Živnostenský zákon); pričom ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách za spotrebiteľa sa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 EUR.