O Inštitúte ARS SBA2018-08-10T09:21:23+00:00

O nás

Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“) je v oblasti ochrany spotrebiteľa subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) medzi bankami a ich klientmi – spotrebiteľmi (ďalej len „spotrebiteľ“) v sporoch vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv alebo so spotrebiteľskými zmluvami súvisiacimi. Na tento účel SBA zriaďuje samostatný inštitút ARS (ďalej len „inštitút“).

Na Inštitút ARS SBA sa môže obrátiť spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že banka, pobočka zahraničnej banky alebo sporiteľňa, ktorá je členom SBA (ďalej len „banka“) pri poskytovaní bankových služieb a produktov poškodila jeho záujmy a neuskutočnila nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľa. Spotrebiteľom sa na účely ARS rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§ 2 ods. (1) Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania (napr. Živnostenský zákon).